آرشیو برچسب : مراقبت های قبل و بعد از جراحی لوزه

مراقبت های بعد از جراحی لوزه مراقبت های بعد از جراحی لوزه : لوزه ها که جزو اولین سد های دفاعی در برابر ورود عفونت ها می باشند ، شامل چند بافت لنفاوی در نواحی مختلف حلق هستند. لوزه های کامی دو عدد لوزه بوده که در دو طرف دیوار خلفی حلق وجود دارند و […]